Přečtěte si rozhovor s jedním z bývalých členů našeho klubu - Martinem Mošnou, Produktovým manažerem ve společnosti Conceptica, kde se věnuje konzultantské činnosti v oblasti projektového managementu.

O tom, jak se k této práci dostal, jaké znalosti a dovednosti při ní využívá v praxi, jak vnímá stav projektového řízení v českých firmách a kam si myslí, že směřuje jeho budoucí vývoj.

 

Jak ses dostal k této zajímavé práci?

V průběhu letního semestru akademického roku 2012/13 na VŠE jsem byl aktivním členem Studentského klubu projektového řízení. Zaujala mě jedna z „nabídek spolupráce“ (nabídky byly specifikovány spíš takto, než jako nabídky práce), která byla zmíněna na pravidelné schůzce klubu. Studentský klub mi dal kontakt na předsedu Rady ČIMIB, se kterým jsem se měl na podmínkách spolupráce domluvit. Na schůzku jsem dorazil a kromě předsedy Rady byl přítomen ředitel firmy Conceptica, který se mi již zpočátku jevil jako hlavní iniciátor této spolupráce. Mým úkolem bylo maximálně podpořit změny, probíhající v ČIMIB, a to prostřednictvím formalizace rozhodovacích a pracovních procesů probíhajících v Radě ČIMIB. Součástí úkolu byla komunikace se členy rady a podávání zpráv předsedovi. V průběhu této spolupráce mi byla ředitelem firmy Conceptica s.r.o. nabídnuta současná pracovní pozice.

 

Co všechno Tvá práce obnáší?

Má práce obnáší nepřetržitou aktualizaci a rozvoj dokumentace (Procesní popisy, popisy rolí, dokumentace nasazení, šablony, …), která je dodávána v rámci konzultační činnosti, včetně specifických úprav dle zadání zákazníka. Vnitřní porady, seznam rozdělaných úkolů a jejich prioritizace jsou na denním pořádku. Mezi hranicemi danými omezeními metodiky PRINCE2 a omezeními na straně zákazníka existuje variabilní prostor, který se může v průběhu konzultací měnit. Účastním se jednání se zákazníky v doprovodu seniorního manažera a zodpovídám za optimalizaci a dodání produktu.

Je potřeba umět pracovat s různými úrovněmi konkrétnosti zadání. Výsledkem konzultace se zákazníkem může být jak konkrétní úprava, která může být hned zapracována, tak problém, který vyžaduje okamžitou poradu a hledání řešení. Práce vyžaduje velmi dobrou znalost metodiky PRINCE2, pečlivost, představivost, systémový přístup (v konzultačním produktu vše souvisí se vším a je potřeba zajistit jednotnost informací a terminologie a eliminovat duplicity) a schopnost práce v duchu agilního projektového řízení, tzn. umět prioritizovat a rychle se přeorientovat na nové úkoly v případě změny. Zásadní je pokročilé ovládání MS Office (práce s dokumentací je na denním pořádku a je třeba ji zvládat efektivně) a pečlivost při organizaci vlastní práce a jejích výstupů. Při množství vznikající dokumentace při současné práci na více projektech není možné s jejím ukládáním postupovat ad-hoc.

 

Jak vnímáš projektové řízení? Myslíš si, že je to perspektivní oblast do budoucna?

Projektové řízení vnímám jako perspektivní oblast, o kterou je na českém trhu zájem. Je zde však řada překážek. Jednou z nich je přetrvávající všeobecně malé porozumění této oblasti a zároveň malá ochota se v ní vzdělávat, zejména co se týče mezinárodně uznávaných metodik, které často nabízí komplexní řešení. Namísto toho řada organizací přijímá řešení částečná, která logicky selhávají, například pokud je zavedena projektová kancelář ve společnosti, která neprovede formální úpravu procesů a rolí, kterou zaměstnanci respektují, tento útvar může být bezmocný a tudíž zbytečný – nástroje projektového řízení jsou propojené a fungují dohromady. Vzhledem k tomu, že některé organizace v minulosti zaváděly projektové řízení špatným způsobem, mají teď k němu nedůvěru. Stejně tak mohla být chyba na straně společností, dodávající metody/nástroje projektového řízení špatným způsobem.

Další překážka je zcela jistě ekonomická - v posledních letech nastal v ekonomice útlum a konzultační služby, které stojí za rozšiřováním metod řízení, patří mezi první položky, na kterých se šetří. Což dost možná vede k začarovanému kruhu, protože snížení chaotičnosti organizace zavedením systému řízení (v našem případě projektového) se může stát podstatnou konkurenční výhodou.

Symbolem moderní doby je změna, a pokud jsou změny řízeny projektově, můžeme nad nimi získat mnohem větší kontrolu. Proto je v zájmu projektových manažerů a konzultantů zasadit se o co největší profesionalizaci odvětví a vylepšit tím stav, kdy je projektové řízení někdy spíše vnímáno jako dobře znějící trend. Přejmenováním manažerů na projektové manažery a zakázek na projekty se efektivita práce nezvýší. Měnit je třeba pracovní postupy, role, procesy, nástroje, a především způsob uvažování.

 

Martin Mošna je studentem magisterského oboru Aplikované informatiky na VŠE. V současné době pracuje na pozici Produktový specialista ve společnosti Conceptica s.r.o., která nabízí především konzultační služby a školení v oblasti projektového řízení, včetně přímého zajišťování řízení projektů.

Partneři klubu